Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

ANALÝZA OHROZENIA ÚZEMIA OBCE HORNÁ KRUPÁ 
Na základe “Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí Odboru krízového riadenia okresného úradu Trnava“, základné zdroje ohrozenia pre obyvateľov obce predstavujú:

1.  Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení

Územie okresu Trnava sa nachádza v oblasti ohrozenia:

v 21 km okruhu okolia jadrového zariadenia – SE, a.s. EBO (V2) Jaslovské Bohunice,

Kataster obce Horná Krupá sa nachádza v pásme vymedzenom od 5 km do 21 km, konkrétne 10,6 km od JZ – SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice (V2).

2. Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok

V katastri obce Horná Krupá sa nenachádzajú žiadne výrobné a priemyselné objekty. Z toho dôvodu nie je ohrozenie NL obyvateľstva vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok na území katastra obce Horná Krupá. Cez kataster obce prechádza tranzitný plynovod.

3. Oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri prepravách

Cez kataster obce Horná Krupá neprechádza železnica. Môže dôjsť k úniku nebezpečných látok pri cestnej preprave.

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany máme pre potreby obce vytvorenú nasledovnú organizačnú štruktúru jednotiek civilnej ochrany:

Štáb civilnej ochrany (krízový štáb):

 • Vedúci štábu – Ing. Ľuboš Hačko
 • Zástupca vedúceho štábu – Mgr. Ivan Hrčka
 • Člen štábu – Ján Batka

Špeciálna jednotka civilnej v sklade materiálu CO:

 • Vedúca jednotky – Viera Prachová
 • Člen jednotky – Branislav Piskla

Jednotka na činnosť EVA zariadení – Evakuačné stredisko:

 • Vedúci jednotky – Ján Blažo
 • Člen jednotky – Ján Nádaský

Informácie, ktoré je užitočné ovládať pre prípad mimoriadnej udalosti na jadrovom zariadení:

1. Varovný signál 

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Následne je doplnený hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas).

2. Pokynu k ukrytiu: 

 • opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch,
 • zatvorte všetky okná a dvere,
 • vypnite zariadenia na spaľovanie fosílnych palív,
 • vyčkajte na ďalšie upresňujúce pokyny prostredníctvom mimoriadneho rozhlasového alebo televízneho vysielania,
 • nepoužívajte telefóny verejnej telefónnej siete s výnimkou nutnosti privolania rýchlej záchrannej služby alebo služby prvej pomoci.

3. Pokyn k užitiu jodidu draselného (KJ): 

 • pokyn dostanete prostredníctvom vysielania rozhlasových a televíznych staníc alebo miestneho rozhlasu,
 • doporučené dávkovanie je nasledujúce:

– kojenci do 1 mesiaca – ¼ tabletky, t.j. 16 mg KJ,
– deti do 3 rokov – ½ tabletky, t.j. 32 mg KJ,
– deti do 12 rokov – 1 tabletu, t.j. 65 mg KJ,
– osoby nad 12 rokov – 2 tablety.

4. Pokyn k evakuácii: 

Starosta obce môže vydať pokyn k evakuácii po vyhlásení mimoriadnej situácie. Pokyn k evakuácii bude vyhlásený prostredníctvom mimoriadneho vysielania obecného rozhlasu, rozhlasových a televíznych staníc.

 • nezahajujte evakuáciu samostatne a vždy počkajte na pokyny,
 • PAMÄTAJTE – pokyn k evakuácii neznamená „utekať preč, akoby išlo o život“,
 • evakuácia zníži riziko vášho ohrozenia iba za predpokladu, ak je realizovaná s rozvahou a mimo rizikových zón,
 • evakuácia je dopredu plánovaná pre všetkých obyvateľov s trvalým bydliskom, pracoviskom alebo navštevujúcich školské zariadenia v obci,
 • evakuácia obyvateľov obce je plánovaná do mesta Senica cez kontrolné roztrieďovacie stanovište, ktoré bude zriadené v Senici,
 • spôsob prepravy – autobusmi, súkromnými motorovými vozidlami.

5. Samoevakuácia: 

 • nezačínajte ju bez obdržania pokynov od starostu obce,
 • použite iba doporučenú evakuačnú trasu smerom na Senicu,
 • cestou dbajte na upresňujúce pokyny orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, príslušníkov PZ SR alebo príslušníkov Armády SR.

6. Evakuačná batožina: 

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu a u detí 25 kg na jednu osobu.
Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny, prikrývku, spací vak,
 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť, ďalšie nevyhnutné osobné veci.

7. Hospodárske zvieratá 

 • nenechávajte ich na voľnom priestranstve, zatvorte ich do chlievov,
 • dajte im dostatočnú zásobu vody a krmiva minimálne na 2 dni,
 • nezamykajte ich, umožnite prístup poriadkovým zložkám, ktoré sa o vaše zvieratá postarajú.

8. Pred odchodom z domu 

 • vypnite elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek,
 • uhaste všetky otvorené ohne a spaľovacie zariadenia (plynové kotle),
 • uzatvorte hlavné uzávery plynu a vody,
 • odpojte anténne systémy od prijímačov,
 • skontrolujte uzatvorenie všetkých okien,
 • zamknite dvere,
 • presvedčte sa, že o vyhlásenej evakuácii vedia i vaši bezprostrední susedia,
 • NEVYPÍNAJTE však hlavný elektrický istič.

9. Ochrana dýchacích ciest a povrchu tela 

 • Pri evakuácii po úniku rádioaktívnych látok je potrebné cestou k evakuačným vozidlám:
 • zaistiť ochranu dýchacích ciest, napr. navlhčenou vreckovkou, šatkou alebo gázou,
 • ochrániť si povrch tela vhodným oblečením, ktoré pri nástupe do vozidiel odložte (čiapka, pláštenky, polyetylénové vrecká použité ako návleky na ruky a obuv, atď.).

Na stiahnutie: