Jednoduché pozemkové úpravy v navrhnutom obvode kat. území Horná Krupá.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa § 7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav ( JPÚ) v navrhnutom obvode kat. území Horná Krupá. Na základe vyhodnotenia zo dňa 27.10.2015 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v navrhnutom obvode k.ú. Horná Krupá Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.