Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu – „ Návrh územného plánu obce Horná Krupá „

 

Obec Horná Krupá ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon ) týmto oznamuje verejnosti, dotknutým orgánom a dotknutým obciam, že verejné prerokovanie  správy o hodnotení strategického dokumentu „ Návrh  územného plánu obce Horná Krupá „  sa uskutoční

 

dňa 12. apríla  2016 / utorok / o 10,00 hod.

na obecnom úrade v Hornej Krupej.

                                                                                                                 Ing. Ľuboš Hačko v.r.

                                                                                                                                      starosta obce

 

Oznámenie sa doručí :

1. Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 – Odbor starostlivosti o ŽP, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

2. Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP

3. Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, Odbor cestnej dopravy a PK

4. Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov, Vajanského 22

5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1

6. Trnavský samosprávny kraj, Trnava, Starohájska 10 – odbor regionálneho rozvoja a ÚP

7. Trnavský samosprávny kraj, Trnava, Starohájska 10 – odbor dopravy a pozemných komunikácií

8. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 1

9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trnava, Vajanského 22

10. Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 – Odbor starostlivosti o ŽP – OH, OV, OO

11. Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 – Odbor CD a PK

12. Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 – Odbor krízového riadenia a CO

13. Okresný úrad Trnava, Vajanského 22, P.O. Box 35 – Pozemkový a lesný odbor – z hľadiska ochrany lesov

14. Okresné riaditeľstvo H a ZZ Trnava, ul. Rybníková 9, 917 00 Trnava

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6, 917 09 Trnava

16. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava

17. Obec Dolná Krupá, starosta obce

18. Obec Horné Dubové, starosta obce

19. Obec Naháč, starosta obce

20. Obec Bíňovce, starosta obce

21. Obec Trstín, starosta obce

22. a/a