Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.12.2015 začala na základe žiadosti obce Horná Krupá,  konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov 33 ks rastúcich na pozemkoch k. ú Horná Krupá vo vlastníctve žiadateľa a Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Dolná Krupá z dôvodu úpravy zasahovania do elektrického a telefonneho vedenia a zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.