Oznámenie o začatí prerokovania návrhu „Územného plánu obce Horná Krupá“

Obec Horná Krupá vychádzajúc z ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodla o obstaraní územného plánu obce.

Obec Horná Krupá v súlade s ust. §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti

OZNAMUJE,

že sa začalo prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Horná Krupá„. Originál dokumentácie je počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Hornej Krupej, na úradnej tabuli obce a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trnave, na Odbore výstavby a bytovej politiky.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce Horná Krupá do 30 dní odo dňa oznámenia.

Materiál je zverejnený aj na webovej stránke obce. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke obce www.hornakrupa.sk.