Podmienky spracúvania osobných údajov

V rámci týchto podmienok spracúvania osobných údajov
Vás chceme informovať o tom, ako zaisťujeme ochranu osobných údajov, ktoré ste
nám poskytli. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a používané výhradne
v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov. Naša prax v
oblasti ochrany údajov je preto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla
2016 pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej
len „GDPR“ – z anglického General
Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“
).

Obec Horná Krupá – obecný úrad, Horná Krupá 186, 919
65 Horná Krupá (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
vystupuje vo vzťahu k dotknutým osobám ako prevádzkovateľ.

Právny základ na
spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ
bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané.

Právnym
základom na spracúvanie osobných údajov môže byť:

a)
splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,

b)
plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej
osoby,

c)
splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci,

d)
účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a
zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov
budov a evidovania vstupov do priestorov Prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti,
ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa,

e)
súhlas dotknutej osoby.

Osobné
údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne
získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Prevádzkovateľ
postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Dotknutá
osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných
údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je
potrebné na plnenie úloh Prevádzkovateľa realizovaných vo verejnom záujme alebo
ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci. Obdobne sa
postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V
prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným
povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Spracúvanie osobných
údajov a ich likvidácia

Prevádzkovateľ
vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným
všeobecne záväzným právnym predpisom. Prevádzkovateľ po splnení účelu
spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Prevádzkovateľ
uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v
zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje
likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a
o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané
osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným
prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred
akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a
prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania
osobných údajov.

Práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ
bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby. Dotknutá osoba
má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva,
dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

•           účele
spracúvania osobných údajov,

•           kategórii
spracúvaných osobných údajov,

•           identifikácii príjemcu alebo o
kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä
o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to
možné,

•           dobe uchovávania osobných údajov; ak
to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

•           práve požadovať od Prevádzkovateľa
opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

•           práve
podať návrh na začatie konania podľa,

•           zdroji
osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

•           existencii
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá
osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania
osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá
osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:

•           osobné
údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

•           dotknutá osoba odvolá súhlas, na
základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,

•           dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných
údajov         

•           osobné
údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá
osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,
ak:

•           dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť
správnosť osobných údajov,

•           spracúvanie osobných údajov je
nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto
toho obmedzenie ich použitia,

•           Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné
údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale

•           potrebuje
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

•           dotknutá
osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá
osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky
možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

Dotknutá
osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa
jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie
ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami
dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá
osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a
ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne
ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov 
nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou
osobou a Prevádzkovateľom.

Dotknutá
osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle § 100 zákona o ochrane
osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané
nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením
bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

Prevádzkovateľ
neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo
medzinárodným organizáciám, ak mu to nevyplýva z osobitných predpisov a takýto
prenos nezamýšľa vykonávať.

Profilovanie
Prevádzkovateľ nevykonáva.

Dotknutá
osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného
záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického
výskumu alebo na štatistický účel.

Prevádzkovateľ
alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah
povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

•           bezpečnosť
Slovenskej republiky,

•           obranu
Slovenskej republiky,

•           verejný
poriadok,

•           plnenie
úloh na účely trestného konania,

•           iné dôležité ciele všeobecného
verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet
dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej
únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových
záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,

•           ochranu
nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,

•           predchádzanie porušeniu etiky v
regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,

•           monitorovaciu funkciu, kontrolnú
funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,

•           ochranu
práv dotknutej osoby alebo iných osôb,

•           uplatnenie
právneho nároku,

•           hospodársku
mobilizáciu.

Dotknutá
osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na
ochranu osobných údajov.

Cookies

Webový
server Prevádzkovateľa využíva súbory cookies, aby stránky prispôsobil potrebám
dotknutých osôb. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na Váš pevný disk.
Tento súbor rozširuje funkcie, dostupné na stránkach, a umožňuje presnejšiu
analýzu ich využitia. Server Prevádzkovateľa môže napríklad vytvoriť súbor
cookie, ktorý zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez
ohľadu na spôsob použitia však tieto súbory nebudú zhromažďovať osobne
identifikovateľné informácie. Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak,
aby tieto súbory buď prijímal, alebo odmietal. Ak sa však rozhodnete ich odmietať,
nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré stránky Prevádzkovateľa môžu
obsahovať.

Súbory
„cookies“ sú malé textové súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok
odosielané do prehliadača, a vzápätí ukladané do zariadenia (počítača alebo do
iného zariadenia s prístupom na internet, napr. smartfónu alebo tabletu).
Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory prehliadača a obvykle obsahujú
názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej
návšteve stránky webový prehliadač cookies znovu načíta, a tieto informácie
odošle späť webovej stránke.

Prevádzkovateľ
používa Cookies s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby,
prispôsobiť ich záujmom a potrebám dotknutých osôb a zlepšovať ich
štruktúru a obsah. Na stránkach, môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné
sa uchovávajú v zariadení, kým stránka nie je opustená. Trvalé cookies
zostávajú na zariadení do uplynutia ich platnosti, alebo do ručného vymazania.
Doba, počas ktorej sú informácie uchovávané, závisí od typu súborov cookies.

Súbory
cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky
súbory cookies, uložené vo svojom počítači, a väčšine prehliadačov môžete
znemožniť ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri
každej návšteve webovej lokality niektoré nastavenia upravovať manuálne, a
niektoré služby a funkcie nebudú fungovať správne.

Prevádzkovateľ
takisto využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.,
ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a
vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky.