Poľovnícke združenie Tri Háje

Poľovný revír

Celková výmera poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Tri háje je 2955,57 ha. Z uvedenej výmery tvorí lesná pôda: 322,24 ha, poľnohospodárska pôda: 2484,55 ha, trvalé trávnaté pozemky: 38,63 ha, rybníky a vodné plochy: 33,79 ha a iné plochy: 76,36 ha.

Hranice revíru PZ Tri Háje – východiskový bod – štátna cesta Naháč-Trstín – okraj porastu č. 380. Hranica pokračuje kopírujúc katastrálnu hranicu H. Krupá v smere JV po katastrálnu hranicu D. Krupá – koryto potoka až po mostík poľnej cesty D. Krupá – H. Dubové. Tu sa lomí v smere SV kopírujúc katastrálnu hranicu v dĺžke 200 bm a v smere JV ďalej pokračuje katastrálnou hranicou D. Dubové, ďalej vedením VN až k starej horárni, kde sa lomí v smere JZ, kopírujúc naďalej katastrálnu hranicu na východný roh dielca 461 lesa Dolný háj. Ďalej ide okrajom lesa dielca č. 466 pomedzi poľnohospodárske pozemky p. Holuba a PD Špačince s pokračovaním až po Krupský potok. Tu pokračuje Krupským potokom asi 300 bm, pričom sa následne lomí pokračujúc katastrálnou hranicou D. Krupej JZ smerom pomedzi pozemkami p. Holuba a PD Špačince s pokračovaním po poľnú cestu spájajúcu obce D. Krupá – Špačince. Hranica revíru sa ďalej lomí SZ smerom po poľnej ceste až po spojnicu agátovej aleje a poľnej cesty katastrálnou hranicou D. Krupej až po štátnu cestu D. Krupá – Trnava s priamym pokračovaním po výmoľ. Potom sa lomí v smere SZ okrajom východnej strany prútkov s pokračovaním pomedzi pozemky katastrov D. Krupá a Bohdanovce kopírujúc katastrálnu hranicu až po výmoľový porast 499, ktorým pokračuje (stredom výmoľa) po bolerázsku cestu. Odtiaľ pokračuje horizontom až na kótu 274,1  – lokalita Šarkan. Hranica ďalej ide hranicou lesa dielca 493 v smere cez plynovú preluku pokračujúc cestou v smere východnom, t.j. okrajom borovicového lesa až po agátový remíz (medzu) smerom na severo-severozápad pozemkami v užívaní PD D. Krupá až po katastrálnu hranicu obce Bíňovce.

 

Trasa sa lomí SV smerom kopírujúc katastrálnu hranicu D. Krupej až po Bíňovský potok (Krupský potok). Potom pokračuje korytom potoka v smere SZ až po spojnicu s čerešňovou alejou, kopírujúc naďalej katastrálne hranice. Čerešňovou alejou hranica pokračuje až po usadlosť Prekážka pri štátnej ceste Trstín – Naháč, ďalej pokračuje korytom potoka v smere S až po lesný dielec č. 413, kde sa lomí k lesnej ceste Prekážka-Cerová. Ďalej pokračuje uvedenou cestou až po úval, tu sa lomí na V, pokračuje hranicou medzi porastami 383 a 384, pokračujúc okrajom lesných dielcov č. 383, 382, 380 až po štátnu cestu Trstín-Naháč.
Obvodný lesný úrad v Trnave podľa zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve zaradil poľovný revír „Tri Háje Krupá“ do kvalitatívnej triedy II. nasledovnú zver: srnčia zver poľná, zajac, bažant.
PZ „Tri Háje“ je vlastníkom brokovej poľovníckej a športovej strelnice. Strelnica sa nachádza vo východnom extraviláne obce Dolná Krupá, v jej katastrálnom území. Túto strelnicu charakterizujeme ako strelnicu otvoreného typu, ktorá v minulosti bola vhodným spôsobom vybudovaná pre výcvikovú streľbu z brokových zbraní na letiace asfaltové terče.

Úlohou nášho združenia je zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru v rozsahu podľa zákona o poľovníctve.

Naša spoločnosť má 46 členov a troch čakateľov na členstvo.
 
 

Výbor PZ Tri Háje:

 • Vladimír Kubovčík – predseda
 • Miroslav Galgóci – podpredseda
 • Mgr. Jozef Ištvanec – tajomník
 • Ing. Ľubomír Ryšavý – hospodár
 • Ing. Jana Ryšavá – finančná hospodárka
 • Róbert Bachratý – kynologický referent
 • Ing. Andrea Príbišová – kul. osvetová referentka
 • Tibor Anetta – strelecký referent
 • Stanislav Konečný – brigádnický referent
 

Dozorná rada:

 • Ing. Ľubomír Sersen – predseda
 • Stanislav Reisinger – člen
 • Peter Ištvanec – člen
 

Poľovná stráž:

 • Zdenko Petrík
 • Tibor Anetta
 • Stanislav Konečný
 • Ing. Ľubomír Ryšavý
 • Stanislav Reisinger
 • Miroslav Galgóci