Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Krupej podľa § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z.. o podmienkach výkonu volebného práva v z.n.p. uznesením č. 24/2018 zo dňa 06. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hornej Krupej bude mať celkom  5 (päť) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Hornej Krupej dňa 15. 08. 2018

                                                      Ing. Ľuboš HAČKO

starosta obce

Oznámenie o počte obyvateľov obce

Obec Horná Krupá podľa § 171, ods. 9 a § 176, ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z.n.p. oznamuje obyvateľom obce Horná Krupá, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 bolo v obci Horná Krupá prihlásených k trvalému pobytu 493  obyvateľov.

Ing. Ľuboš HAČKO

starosta obce