Voľby

Výsledky Referenda zo 07.02.2015:

Referendum 2015


Výsledky – KOMUNÁLNE VOĽBY 2014:

Komunalne-volby-logo

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na

sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je

– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
– výkon trestu odňatia slobody,
– pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Miestna volebná komisia v Hornej Krupej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Ján Blažo, 63 r., dôchodca, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

 2. Zdenko Boledovič, 32 r., zamestnanec v štátnej službe, nezávislý kandidát

 3. Katarína Gažová, Ing., 33 r., marketingový pracovník, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

 4. Ivan Hrčka, Mgr., 29 r., pracovník v štátnej službe, nezávislý kandidát

 5. Milan Konečný, 59 r., technik, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

 6. Alena Krátka, Mgr., 59 r., manažér, nezávislý kandidát

 7. Ján Nádaský, 63 r., dôchodca, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

 8. Marek Nádaský, Ing., 30 r., nákupca, nezávislý kandidát

 9. Rastislav Nádaský, Mgr., 38 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

 10. Tomáš Ormandy, Ing., 28 r., technik, nezávislý kandidát

 11. František Prodaj, 54 r., živnostník, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

 

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Miestna volebná komisia v Hornej Krupej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Ľuboš Hačko, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

 

Dokumenty na stiahnutie:

– Vyhlásenie kandidatúry

– Harmonogram obce

– kandidátna listina pre voľby starostu obce – petícia

– kandidátna listina pre voľby starostu obce – strana

– kandidátna listina pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – petícia

– kandidátna listina pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – strana

– Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.08.2014

 

Podrobné informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 nájdete na webe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky