Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce – „Rekonštrukcia areálu a objektov cintorína“ – Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ,

Na stiahnutie: